شرایط صحت وقف

ارسال شده در نیازمندیها

 

        وقف درشرع اسلام نوعی بخشش است که به آن صدقه جاریه گویند . به دلیل اهمیت و نقش بسزایی که وقف در جامعه ایفا می کند شرایط عقود وقف دارای ویژگی های خاصی است .


        وقف چهار رکن دارد : صیغه - عین موقوفه (مالی که وقف می گردد) - واقف - موقوف علیهم
• صیغه وقف : منظور ازآن گفتن "وقف کردم" و یا هر لفظی که دلالت به وقف نماید که از این مورد قصد و نیت برآید .
• عین موقوفه یا مالی که مورد وقف واقع می شود .

        شرایط مال مورد وقف دارای چهار شرط است :
1. عین باشد یعنی بتوان به آن مال اطلاق کرد (عین در مقابل بدهی است) .
2. قابلیت تملک داشته باشد مثل زمین است .
3. باید بتوان از آن بهره برداری نمود در حالیکه اصل مال باقی بماند مانند خانه - درخت نه خوردنی ها که اصل آن از بین رود که دیگر صحیح نیست .
4. باید بتوان به تصرف داد پس وقف کردن پرندگان در هوا صحیح نیست .


• واقف : شخصی که قصد وقف کردن مال خود را دارد .

       در قانون واقف دارای شرایط زیر است :
1. واقف باید اهلیت داشته باشد یعنی کسی می تواند مالش را وقف کند که تصرف کردن او در مال صحیح باشدچنین شخصی باید بالغ - عاقل - مختار و رشید باشد بنابراین وقف کردن توسط شخص نابالغ - دیوانه و یا کودک صحیح نیست .
2. واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند این مالکیت با ارائه مدارک مثبته مالکیت توسط او مشخص می شود .
3. قصد ورضا : وقف از روی قصد واختیار صحیح است واگر از روی اکراه باشد صحیح نیست .


• موقوف علیهم : کسانی هستند که موقوفه به منظور بهره برداری آنها وقف می گردد .

       شروطی برای موقوف علیهم و جود دارد :
1. موقوف علیهم درزمان وقف وجود داشته باشند پس وقف کردن برای فردی که هنوز متولد نشده است صحیح نمی باشد .
2. موقوف علیهم باید مشخص باشند لذا وقف کردن برای افراد نامشخص صحیح نمی باشند .


• علاوه بر شرایط فوق شرایط کلی درصحت عقد وقف وجود دارد که به اختصار از این شرایط اشاره می شود :
1. وقف باید مطلق ومنجز باشد وقف معلق صحیح نیست مثل اینکه واقف بگوید اگر فلان اتقاق افتاد ملکم را وقف میکنم .
2. مورد مصرف وقف باید قانونی باشد و وقف کردن در جهت خلاف قانون ودین ویا هر عملی که در شرع اسلام قانونی نیست صحیح نمی باشد .
3. در وقف شرط است که دائم باشدمثلا اگر ملکی به مدت یکسال وقف شود صحیح نیست .
4. مال مورد وقف پس از وقفیت با شرایط قانونی تحویل متولی می گردد و تا زمانیکه موقوفه تحویل نشده وقف کامل نیست و پس از تحویل واقف حق هیچگونه تصرفی در موقوفه را ندارد .
        شخص پس از نیت به وقف کردن مال مورد نظر اقدام به تنظیم وقف نامه می نماید وقف نامه تنظیمی پس از احراز شرایط مندرج در قانون صحیح و قابل اجراست.
         کلیه شرایط ذکر شده در وقف نامه لازم الاجراست و پس از تحویل موقوفه به متولی ویا اداره اوقاف غیر قابل تغییر و یا تبدیل است و متولی باید بنابر خواست واقف عمل نماید . شخص متولی توسط واقف در متن وقف نامه مشخص می شود و اگر واقف در متن وقف نامه متولی رامشخص ننماید دراین صورت اداره امور موقوفه به عهده اداره اوقاف گذارده می شود.

 

وقف

تعاریف و اصطلاحات