پرینت

سرپرستی کودک

ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم وتنهادغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان ازدست گرگها باشد،

تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

 

 

شرکت در طرح سرپرستی کودکان به عنوان حامی

         کودکان انجمن خیریۀ صالحین آذربایجان نيز مانند همه کودکان در کنار نيازهای عاطفی خود ، نياز جدی به پشتيبانی مالی دارنـد . هرچند فضای مديريتی انجمن تلاش دارد تا کودکان را به صورت يک خانواده پرورش دهد ولی وجود يک پشتوانه اختصاصی برای هر کودک به عنوان حامی می تواند علاوه بر تاثير بسيار در حس عاطفی ، زمينه انتقال بهتر وی به جامعه را فراهم نمايد . شما نیز به عنوان یک حامی اگر از زندگی اجتماعی مناسبی برخوردار هستید و مایلید در سپاسگزاری از آنچه داريد علاوه بر خانواده درجه يک خود شخص ديگری را از حمايت مالی خود برخوردار نماييد می توانيد با شرکت در طرح سرپرستی کودک به عنوان حامی يکی از فرزندان انتخاب شويد .
           

       در اين طرح ابتدا يک خانواده داوطلب به عنوان حامی يکی از فرزندان مؤسسه اعلام آمادگی می نماید و پس از بازديد از مؤسسه و مصاحبه با مدير خانه به عنوان سرپرست حامی فرزند انتخاب می گردد . حامی فرزند زير نظر مستقیم مديریت خانه و مددکار اجتماعی انجمن وجوه نقدی خود را مستقیماً بحساب شخصی فرزند تحت حمایت خویش واریز می نماید . از مزایای این طرح میتوان:

1. تامين نياز و امنيت مالی فرزند پس از ترخیص و ورود به جامعه.

2. تقويت حس نوع دوستی و مشارکت در جامعه.

را نام برد.