پرینت

وقف

 

        چه سخت است سخن گفتن از چيزی كه تكيه بر آن انسان را به انتهای بزرگی و كمال مي رساند . آنجا كه ديگر زر و زيور فناپذير دنيا در مقابل مرواريد چشمانمان به اندازه بال مگسی ارزش ندارد . آری ، وقف را ميگوييم ، آنچه كه اگر به مانند نردبانی عظيم تصورش كنيم ، می شود با نيتی پاک و با رضای پروردگار منان ، با گامهايی استوار تك تك پله هايش را پيمود و به اوج بزرگی رسيد . آنجا كه شايد اگر كمی دستانت را بالا ببری ، خداوند نوازش كند دستان بخشايشگرت را و تحسين كند اين همه مهربانيت را ، وقف صدقۀ بی منت است . اگر در زندگی توانستيم هرچند به اندازه تكه نان خشكی اما بدون منت و براي رضای خداوند انفاق كنيم بی شك بار سفر را خوب بسته ايم . آن وقت است كه پيچك خشنودی از در و ديوار دلمان بالا مي رود ، پر از تمنا می شويم و پر از عطر خوش ريحانی كه در سبزه زار قلبمان روييده است . پيچك خشنودی چه غوغايی ميكند!، سر از پا نمی شناسیم ، گویی وجود خسته مان به یکباره آرام گرفته ، قلبمان از عشق درنگی میکند و در خيالمان جبرييل را می بينيم كه هرآسان به سوی مان می آيد تا مژده رحمت پروردگار را بياورد . انصافاً كه چه شيرين است چنين انفاقی كه با خود اين همه خوشی بياورد.


       وقف ....     سه حرف بيشتر نيست اما حرفهای زيادی براي گفتن دارد . می شود واو  آن رابه ويرانی دنيا ، قاف آن را به قرب و نزديكی به خداوند و فا آن را به فانوس هدايت بشر تشبيه كرد و شايد هم بارها در گوشمان زمزمه كند كه من روشنايی تاريكی شبهايتان می شوم ، اميد قلبهای نااميدتان می شوم ، عصای دستان فرتوت تان می شوم و بالاخره ره توشه معنوي سفر دور و دراز آخرت تان می شوم . اگر شيطان بگذارد لحظه هایی به نوای دلمان گوش جان بسپاريم ، می شنويم كه خداوند به طريقی می خواهد از دريای بی پايان رحمتش سيرابمان كند . آنجا كه كودك يتيم بينوايی را می بينيم ، آنجا كه جوانی بی خانه و آواره می بينيم و آنجا ... آنجا ... آنجا و هر كجای ديگر . بدان كه در همه اين صحنه ها خداوند فرصتی برايمان گذاشته تا ما را به آنجايی كه شايسته رسيدنيم برساند . پس در همه اين صحنه ها به ياد بياور لحظه های خداوند بزرگ را و پشت پای محكمی به همه دنيا و مال و منالت بزن و با مهربانی و بدون منت بگير دست ناتوانی را كه به سويت دست دراز كرده باشد كه كار خيرت مورد قبول خداوند واقع شود و عصای محكمی شود درهمه سختی ها تا بتوانی بر آن تكيه كنی . باشد كه اينگونه باشد.


      مطابق ماده 29 اساسنامۀ هیات مدیرۀ انجمن خیریه صالحین آذربایجان آمادگی خود را جهت هدایت و بهره برداری از موقوفات و حبس در راستای اهداف دهگانۀ اساسنامه در تامین هزینه های سرپرستی و حمایت از کودکان بی سرپرست اعلام می نماید.

 

شرایط صحت وقف

تعاریف و اصطلاحات