هیات امناء

طبق ماده 10 اساسنامه :

ماده  10) مجمع عمومی هیات امنا با 10 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. فعالیت اعضای هیات امناء بصورت  افتخاری می باشد.

اعضای هیات امناء موسسه خیریه انجمن صالحین آذربایجان به ترتیب زیر به ثبت رسیده است:

 

√ ایرج ادیب نیا                            سهیلا خوشمود                          حسین غفاری


سیروس صادقی                      حبیب عاصم                               مهرداد آیرملو


حسین کریمی                          حسین حقانی                            ملاحت احمدی


مقصود خلیل زاده                    نادر برهمن                                 حبیبه بهکار


مجید اصغر زاده                       علی مطهری                               معصومه پناهی


محمد پناهی                           حسن علیپور                               داریوش فاخری فر


سیامک صابونچی                    غلامرضا بابایی                             محمد رضا فخر مظلومی


علی حقانی                            سعیده بزم جو                             احمد رفعت نشان


محسن منصوری                     غلامحسین ثابت                          محمد باقر حیدرلو

 

محمد امین محمدی