هیات مدیره

 

هیئت مدیرۀ موسسۀ خیریه انجمن صالحین آذربایجان:

1-     حسین کریمی ( رئیس هیئت مدیره)

2-     علی حقانی (نایب رئیس هیئت مدیره)

3-     سیروس صادقی (خزانه دار)

4-     حسن حقانی (مدیرعامل)

5-     سیامک صابونچی

6-     محسن منصوری

7-     مقصود خلیل زاده

8-     سهیلا خوش مود

فعالیت اعضای هیات مدیره بصورت  افتخاری می باشد.