هیات مدیره

باستناد صورتجلسه هیئت مدیرۀ مورخة 97/2/23  ثبت شده در روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران بشمارة 21367

اعضای هیئت مدیرۀ موسسۀ خیریه انجمن صالحین آذربایجان:

1-     حسین کریمی ( رئیس هیئت مدیره)

2-     علی حقانی (نایب رئیس هیئت مدیره)

3-     سیروس صادقی (خزانه دار)

4-     حسن حقانی (مدیرعامل)

5-     سیامک صابونچی

6-     محسن منصوری

7-     مقصود خلیل زاده

8-     سهیلا خوش مود

9-     غلامرضا علی بابایی

بوده و فعالیت اعضای هیات مدیره بصورت  افتخاری می باشد.