اساسنامه - فصل دوم – ارکان

 فصل دوم – ارکان

ماده 9) ارکان انجمن عبارتند از :

    الف- مجمع عمومی هیئت امنا

    ب – هیئت مدیره

    ج – بازرسان

ماده  10) مجمع عمومی هیئت امنا با 10 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره – فعالیت هیئت امنا افتخاری خواهد بود.

ماده 13) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

1-     انتخاب اعضای هیئت مدیره و باز رسان (اصلی و علی البدل).

2-     استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

3-     تغییر خط مشی کلی انجمن.

4-     برسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

5-     تعیین عضو جانشین هیئت امنا طبق مندرجات ماده 11.

6-     تصویب تراز نامه و بودجۀ انجمن.

7-     تعیین روزنامۀ کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن.

ب – هیئت مدیره

ماده 17) انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود.

ماده 21) هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیئت مدیرۀ جدید دعوت نماید.

ماده 22) هیئت مدیره نمایندۀ قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:

   حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها ، انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیۀ مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام ویا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر ، به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری می داند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثناء فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام انجمن انجام دهد.

تبصره 1 – کلیۀ اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره ، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ج – بازرسان

ماده 25) مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26) وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

1-     برسی کلیۀ اسناد و اوراق مالی و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی.

2-     مطالعه گزارش سالانۀ هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیۀ گزارش سالانۀ هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیۀ گزارش عملکرد برای مجمع عمومی.

3-     گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده 27) کلیۀ اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیلۀ هیئت مدیره انجمن باید جهت برسی در دسترس بازرس (یا بازرسان) قرار گیرد.

فصل سوم ، بودجه و مواد متفرقه

ماده 29) بودجۀ انجمن از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، حق عضویت و سایر فعالیتهایی که در جهت تامین منابع مالی انجمن ضرورت دارد انجام دهد تامین می شود.

ماده 30) درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1 – کلیۀ وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 35) انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزیستی یا یکی از موسسات خیریه و عامالمنفعۀ مشابه که به تایید سازمان بهزیستی می رسد و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.