دفتر مرکزی

نوشته شده توسط مدیریت سایت. ارسال شده در مطالب

دفتر مرکزی انجمن خیریه صالحین آذربایجان

آدرس:

خیام شمالی خان باباخان شماره ۴۲

کدپستی 5713739593

تلفن تماس۳۲۲۴۸۵۵۷-۰۴۴

 

قوانین و مقررات

نوشته شده توسط مدیریت سایت. ارسال شده در مطالب

قوانین ما


     ما با رویکردی جدید به مقوله فعالیت های خیرخواهانه آمده ایم تا بستری کاملا روشن و شفافی را پیش روی افرادی قرار دهیم که قصد دارند به صورت آگاهانه در کارهای خیر مشارکت کرده و از نتیجة آن نیز آگاه شوند ، چراکه معتقدیم آگاهی کامل از جزییات و نتیجه مشارکت در کارهای خیر ، کمترین حق کسانیست که به ما یا هر نهاد دیگری اعتماد کرده و بدون منت کمک میکنند.

 

     ما خود را موظف دانسته با شروع هر طرح تعداد مشارکت کنندگان و مبالغ جمع آوری شده را از ابتدا تا انتها و حصول نتیجه در سایت انجمن درج نموده و به اطلاع دیگران برسانیم.

 

 

  •  شفاف سازی

 

  • امانت داری

 

  • پایبندی به تعهدات

 

اصول کلی ما را تشکیل می دهد.

 

      ما برآنیم که ضمن حفظ آبروی کودکان بی سرپرست با معرفی این کودکان به هموطنان عزیز ، دست نیازمندی را در دست مهربانی قرار دهیم به امید حل مشکل و رفع نیاز ایشان.

 

     یادمان باشد که هر شخصی در هر جایگاهی که باشد ممکن است روزی نیازمند یاری دیگران شود.

 

     پس اگر اکنون در جایگاه یک نیازمند نیستی به شکرانه اش بیا و دست یتیمی را بگیر.

 

 

وای احمدک درس ناخوانده بود

 

 

 

 

تو كز محنت  ديگران بي غمي   .............

معلـم به ناگه چوآمد ،کـلاس                 چو شهری فـروخفته خاموش شد

سخــن‌ های ناگفتۀ کـودکان                  بـه لب نا رسیـده فرامــوش شد

 

معلـم زکـار  مــداوم مــدام                 غضبناک و فرسـوده و خسته بود

جـوان بود ودرعنفوان شبـاب                 جوانـــی از او رخـت بر بسته بود

 

سکـوت کـلاس غـم‌ آلود را                   صـدای درشـت مــعلم شکست

زجا احمدک جست وبند دلش                  بدین بی‌خبر بانگ ، ناگه گسست

 

بیـا  احمدک درس دیــروز  را                 بخوان تاببینم که سعدی چه گفت

وای احمدک درس ناخوانده بود                 به جـز آن‌ چه دیـروز آنجا  شنفت

 

عرق چون شتابان سرشک یتیم                خطوط خجالت به رویـش نگاشت

لبـاس پـر از وصله و ژنـده‌اش                 بـه روی تن لاغرش لـرزه داشت

 

زبانش به لکنت بیفتاد و گـفت                  بنی‌آدم اعضای یک‌ دیگرند

وجودش به یک‌ باره فریاد کرد                 که درآفرینش زیک گوهرند

 

در اقلیـم ما رنج ، بر مردمان                    زبـان دلـش گــفت بـی‌ اختیار

چوعضوی به دردآوردروزگار              دگر عضوها را نماند قرار

 

تو کز ، کز تو کز ، وای یادش نبود            جهان پیش چشمش سیه پوش شد

نگاهـی به سنگینی از روی شـرم                بـه پاییـن بیفکند و خامــوش شد

 

زاعماق مغزش به جز دردو رنج                       نمـی‌کـرد پیـدا کــلام دگر

درآن عمـر کـوتاه او خاطـرش                          نمـی داند جـز آن ، پیام دگر

 

ز چشـــم مـعلم شـراری جهیــد                   نماینـــدۀ  آتـش  خشــم او

درونـی پر از نفرت و کینـه داشت                  غضب می‌درخشید درچشـم او

 

چــرا احمـد کـودن بـــی‌شعور                 مــعلم بگفتـا به لحـن گـران

نخواندی چنین درس آسان ، بگو                   مگر چیست فرق تو با دیگران

 

عرق از جبین،احمدک پاک کرد                   خـدایا چه مـی گویـد آموزگار

نـمی‌بیند آیـا که در ایـن میـان                  بود فرق، مابیــن دار و نـدار

 

چه گوید؟ بگوید حقایق بلنـد؟                 به شهری که ازچشم خود بیم داشت

بگوید که فرق است ما بین او                وآن کس که بی‌حد ، زرو سیم داشت

 

بـه  آهستـگی احمـد بــی نوا                   چنیـن زیـر لب گفت با قلب چاک

کـه آنها به دامان مادر خوش‌اند                   و من بی‌وجودش نهم سر به خاک

 

به آنها جز از روی مهر و خوشی                     نگفتـه کسـی تاکنـون یک سخن

ندارند کاری  به جز خورد وخواب                     بـه  مال پـدر تکیه دارنـد  و مـن

 

من از روی اجبارو از ترس مرگ                  کشیدم از این درس بگذشته دست

کنم بـا پـدر پینـه‌ دوزی و کـار                 ببیـن  ،  دست پرپینه‌ ام شاهدست

 

سخـن‌ های او را مـعلم بـرید                   ولـی او سخن‌ های بسیـار داشت

دلــی از ستـم‌ کاری ظالمـان                   نژنـــد و ستـم‌ دیده و زار داشت

 

مـعلم  بکوبیـد  پــا  بـر زمین                    که این پیک قلب ، پر ازکینه است

به من چه که مادرزکف داده‌ای                    به من چه که دستت پرازپینه است

 

رود یک نفر پیش ناظم کـه او                  بـه همـراه خـود یـک فلک  آورد

نمایـد پـر از پینـه پـا های  او                   ز  چوبـی  کـه  بهـر کتـک  آورد

 

دل احمد آزرده و ریش گشت                   چو او این سخـن از مـعلم شنفت

ز چشمان او برق سویی جهید                   به یاد آمدش شعر سعـدی و گفت

 

ببیـن یادم آمد کمی صبر کن                     تأمـل خدا  را  ،  تأمـل  دمی

توکزمحنت دیگران بی‌غمی       ‍          نشاید که نامت نهند آدمی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابلو ، نقاش را ثروتمند کرد .

شعر شاعر ، به چند زبان ترجمه شد .

کارگردان ، جایزه ها را درو کرد  ...

 

و هنوز سر همان چهار راه ، واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود  ...

 و شرم نمی کنیم با ترازوی کودک گرسنه کنار پیاده رو ، وزن سیری مان را می کشیم.

چشم انداز انجمن

نوشته شده توسط مدیریت سایت. ارسال شده در مطالب

 چشم انداز آموزشی :

            یکی از مهم ترین چشم اندازهای موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان توجه به آموزش کودکان است . آموزش از ارکان و پایه های تربیتی و به نوعی آینده نگری محسوب می شود . موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان در راستای فعالیت های آموزشی خود ضمن تجهیز مکان های مناسب در خانه به لوازم مختلف آموزشی و کمک آموزشی از تخصص نیروهای فعال به ویژه خیران نیز استفاده می کند. در راستای نیل به این هدف در انجمن کمیته آموزشی و پرورشی تشکیل شده و وظیفه اصلی این کمیته پایش کلیه امور آموزشی فرزندان ، تغییرات و تحولات آموزشی و پرورشی می باشد.

چشم انداز پرورشی و تربیتی:

           امور پرورشی و تربیتی همواره مورد توجه و تأکید هیأت مدیره و هیأت امنا موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان می باشد . در این رابطه تشکیل کلاس های مختلف آموزشی در زمینه های فرهنگی ، ورزشی، علمی، درسی و …. و همچنین برپایی اردو های تربیتی ، زیارتی و سیاحتی از جمله این برنامه هاست.

چشم انداز اشتغال زایی ، کاریابی و ازدواج:

            در موسسه انجمن خیریه صالحین آذربایجان پس از اینکه فرزندان به سن قانونی می رسند ، همانند مرحله تحصیل ، اشتغال و استخدام و ازدواج فرزندان نیز جرء برنامه هیات مدیره می باشد . در حال حاضر تعدادی از فرزندان در صنعت تاسیسات مکانیکی رشته ساختمان و اجرای سقف کناف مشغول بکار می باشند. از دیگر فعالیت های حمایتی فرزندان بحث ادامه تحصیل تا مقاطع دانشگاهی و سپس ازدواج آنان است که حتی پس از ازدواج نیز حمایتاز آنان تداوم و استمرار دارد.

چشم انداز ورزشی و تحصیلی:

           در موسسه خیریه انجمن صالحین آذربایجان بخش تحصیل و ورزش جایگاه ویژه ای دارد . توجه به تحصیل در رأس فعالیت هاست و امکانات تجهیزات ، مناسب و لازم برای فرزندان در نظر گرفته شده است. ورزش نیز در موسسه خیریه انجمن صالحین آذربایجان مورد استقبال فرزندان قرارگرفته است به طوری که رشته شنا در دو سال متوالی 1390و1391 رتبه یک و در رشته دو میدانی رتبه دوم کشوری از افتخارات انجمن می باشد.


چشم انداز توسعه:

            توسعه ، تجهیز و نوسازی خوابگاه ها و خانۀ نگهداری فرزندان در سطح استان آذربایجان غربی همواره مورد توجه اعضای هیأت امناء و هیات مدیره و مدیر عامل می باشد . تا کنون خوابگاه های فرزندان به وسایل جدید آموزشی ، تفریحی ، ورزشی و ….مجهز شده و توسعه آنها نیز مورد توجه قرار دارد است.

 

 

 

اساسنامه

نوشته شده توسط مدیریت سایت. ارسال شده در مطالب

 فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1) نام مؤسسه : موسسه خیریه و غیر انتفاعی انجمن صالحین آذربایجان است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده 2) نوع فعالیت : کلیۀ فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی می باشد.

ماده 3) محل : مرکز اصلی انجمن در شهر ارومیه به نشانی خیابان خیام شمالی ، خیابان خانباباخان 2 ، شمارۀ 42 ، کد پستی

ماده 4) تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیۀ اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارند.

ماده 5 ) مدت فعالیت : انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نا محدود تشکیل می گردد.

ماده 8 ) اهداف : اهداف انجمن عبارتند از :

1-     اجرای مجموعه فعالیت ها به منظور صیانت از حقوق ، کرامت و منافع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و تدارک امکانات در جهت تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ، رشد و بالندگی معنوی ، علمی ، آموزشی و خودکفایی آنان.

2-     ارائۀ خدمات روان شناسی ، مشاوره ای و مددکاری به کودکان و نوجوانان خانواده های کم درآمد آسیب پذیر به منظور توانمند سازی و تداوم زندگی نزد خانوادۀ خود و یا بستگان با صلاحیت با همکاری سازمانهای ذیربط.

3-     کمک و امداد رسانی به سازمانها و موسسات خیریه دست اندرکار حمایت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

4-     تاسیس مجتمع های  فرهنگی ، تربیتی و ورزشی و یا کمک به راه اندازی این نوع مراکز در سطح استان به منظور تقویت رفتارهای اجتماعی ، سلامت جسمی ، روانی و تامین اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست.

5-     تاسیس خانه های کودکان و نوجوانان بصورت روزانه و یا شبانه روزی به منظور مراقبت و پرورش کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در سطح استان با کسب مجوز از سازمان بهزیستی.

6-     تاسیس مهد کودک بصورت خیریه و هیئت امنایی ویا کمک به راه اندازی این نوع مراکز در مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین در سطح استان به منظور اموزش و توانمند سازی کودکان پیش دبستان این مناطق.

7-     کمک به غنی سازی زمینه های پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به منظور بروز خلاقیت ها و شکوفایی استعدادهای آنان.

8-     انجام مطالعات آماری و برسی مستمر مشکلات و نیاز مندیهای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست استان با همکاری سازمانهای ذیربط و دانشگاههای داخل و خارج استان به منظور برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنان.

9-     برگزاری سمینارها ، گردهم آئی های ملی و منطقه ای در ارتباط با مسائل کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و استفاده از دانش و تجارب مراکز دانشگاهی و تشکل های غیر دولتی و حمایت از کودکان.

10- برگزاری دوره های آموزشی برای والدین و خانواده ها در مناطق حاشیه نشین و کمتر توسعه یافته استان به منظور ارتقاء سطح آگاهی و شناخت نیازمندی ها و حقوق کودکان و نوجوانان با همکاری سازمانهای ذیربط.


 فصل دوم – ارکان

ماده 9) ارکان انجمن عبارتند از :

    الف- مجمع عمومی هیئت امنا

    ب – هیئت مدیره

    ج – بازرسان

ماده  10) مجمع عمومی هیئت امنا با 10 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره – فعالیت هیئت امنا افتخاری خواهد بود.

ماده 13) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

1-     انتخاب اعضای هیئت مدیره و باز رسان (اصلی و علی البدل).

2-     استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

3-     تغییر خط مشی کلی انجمن.

4-     برسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

5-     تعیین عضو جانشین هیئت امنا طبق مندرجات ماده 11.

6-     تصویب تراز نامه و بودجۀ انجمن.

7-     تعیین روزنامۀ کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن.

ب – هیئت مدیره

ماده 17) انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود.

ماده 21) هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیئت مدیرۀ جدید دعوت نماید.

ماده 22) هیئت مدیره نمایندۀ قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:

   حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها ، انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیۀ مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم وتعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام ویا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر ، به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری می داند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثناء فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام انجمن انجام دهد.

تبصره 1 – کلیۀ اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره ، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ج – بازرسان

ماده 25) مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26) وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

1-     برسی کلیۀ اسناد و اوراق مالی و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی.

2-     مطالعه گزارش سالانۀ هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیۀ گزارش سالانۀ هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیۀ گزارش عملکرد برای مجمع عمومی.

3-     گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده 27) کلیۀ اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیلۀ هیئت مدیره انجمن باید جهت برسی در دسترس بازرس (یا بازرسان) قرار گیرد.

فصل سوم ، بودجه و مواد متفرقه

ماده 29) بودجۀ انجمن از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، حق عضویت و سایر فعالیتهایی که در جهت تامین منابع مالی انجمن ضرورت دارد انجام دهد تامین می شود.

ماده 30) درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1 – کلیۀ وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 35) انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزیستی یا یکی از موسسات خیریه و عامالمنفعۀ مشابه که به تایید سازمان بهزیستی می رسد و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.